shanti

45 tekstów – auto­rem jest shan­ti.

"Człowiek no­woczes­ny" - ty­siąc zajęć, mało cza­su, ze­ro uczuć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2014, 22:04

"No­wocześni ludzie" - is­to­ty pod­da­ne swoim in­styn­ktom i nie­czułe na ból in­nych. Cha­rak­te­ry jed­nocześnie pro­pago­wane i os­karżane przez me­dia. Co­raz więcej ich wśród ogólne­go ob­ra­zu społeczeństwa. Ich główną myślą jest "aby mi żyło się le­piej".
I hej! Ra­zem w "lep­szy" świat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2014, 00:08

Twój puls na­daje beat mo­jemu życiu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 listopada 2013, 21:47

No­wa "dro­ga", no­we przemyślenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 sierpnia 2013, 22:57

Przyszłość czy przeszłość?

  Ak­cja dzieje się w Ame­ryce Północ­nej. Opo­wiada o przyszłości, w której des­pe­rac­ko pragnący władzy pre­zydent ucieka się do podziele­nia lud­ności na 13 dys­tryktów i zmusza­nia jej do pra­cy w ciężkich wa­run­kach na [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2012, 13:10

Jeśli kiedyś upadnę na dno,
zro­bię to tak, by in­ni te­go nie widzieli.
Nie dam im tej satysfakcji. 

myśl • 5 czerwca 2012, 20:31

To nie ko­lor skóry czy­ni człowieka lep­szym,
to je­go zachowanie. 

myśl • 4 czerwca 2012, 18:01

Tak bar­dzo chciałabym,
by powróciło 'wczoraj'. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2012, 22:44

Tuląc swo­jego plusza­ka stwier­dziła : "tyl­ko Ty zaw­sze będziesz przy mnie." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2012, 17:53

Jesteśmy sobie równi

Jes­teśmy so­bie równi,
wszys­cy razem.
Ho­mo czy hetero
nieważnym dro­gow­ska­zem.

Jeśli myślisz,
że jes­teś lepszy,
że masz więcej praw,
się mylisz.

Biały czy czarny,
czy żółty może.
To jest nieważne,
bo też człowiek. 

wiersz • 10 maja 2012, 10:49
shanti

100 lat temu w odległej Małopolsce, konto to powstało.

Zeszyty
  • Muzyka – Cy­taty związa­ne z mu­zyką.

  • Wspaniałe myśli – Tu można zna­leźć myśli, bez względu na te­mat. Wys­tar­czy to, że mi się będą po­dobać ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shanti

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność